POLITYKA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla klientek
EVL Ewelina Tomczak

EVL Ewelina Tomczak stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, podaje zgodnie z art. 13 RODO informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych

EVL Ewelina Tomczak z siedzibą w Sucha Dolna 20, 99-220 Wartkowice. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych proszę o kontakt w następujący sposób:

 • Listownie na adres: podany powyżej;
 • Przez e-mail: kontakt@evlashes.pl;
 • Telefonicznie 535 585 446.

Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji usług stylizacji rzęs i brwi oraz sprzedaży produktów kosmetycznych, świadczonych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”;
 • wypełnienia obowiązków wobec organów/ urzędów państwowych/ samorządowych (np. kontrole Urzędu Skarbowego, żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do żądania danych osobowych);
 • wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji;
 • na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w przypadku podpisania odpowiedniej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do realizacji przez Administratora działań dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, poprzez m.in. zamieszczenie danych na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, zarządzanych przez Administratora, publikację w Newsletterze redagowanym przez Administratora, publikację w ofertach i materiałach informacyjnych, przekazywanych klientom i potencjalnym klientom Administratora, publikację w materiałach szkoleniowych Administratora;
 • w przypadku podpisania odpowiedniej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do przekazywania informacji o usługach i promocjach realizowanych przez Administratora.

Podstawy prawne przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest m.in.:

 • w przypadku jej podpisania, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
 • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy, tj. obsługi zapytania i kontaktu z Państwem, np. drogą elektroniczną, telefonicznie, drogą pocztową, w celu wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz sprzedaży produktów kosmetycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przepis prawa – m.in.: w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym kodeksu cywilnego, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.: zgoda do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zgoda na marketing usług własnych Administratora.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: dane personalne, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, wizerunek, informacja o zrealizowanych zabiegach i usługach oraz sprzedanych produktach.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane:

 • przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • dane związane z wykorzystaniem wizerunku będą przetwarzane do czasu zakończenia działalności przez Administratora.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację;
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych danych osobowych,
  tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego (możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać przesłania danych do innego administrator; żądanie takie zostanie spełnione tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe).

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę o kontakt w sposób wskazany w rubryce „Administrator danych”.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

W zależności od pozyskanych zgód I podstawy prawnej, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty, na rzecz których Administrator świadczy usługi;
 • klienci i potencjalni klienci Administratora;
 • podmioty trzecie, świadczące usługi na rzecz Administratora, np.: 
  • dostawcy usług księgowych, 
  • dostawcy produktów finansowych, 
  • dostawcy usług telekomunikacyjnych,
  • organy państwowe (np. Urząd Skarbowy),
  • dostawcy usług prawnych,
  • dostawcy usług ochrony i monitoringu nieruchomości,
  • inne organizacje, w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych nałożonych na Administratora.

Korzystając z usług osób trzecich lub dostawców, Administrator ujawnia im tylko te dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia tych usług. Każdorazowo Administrator dysponuje umową, która wymaga od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz używania danych zgodnie z przeznaczeniem.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).